نقدی بر نمایشگاه پشت و رو / فاطمه دائمی

در پس هر ظاهری، حقیقتی نهفته است. گاه با نشانهای به آن پی میبریم و گاه نیز با پشت و رو شدن آن امر، به حقیقت پنهانش در قالب ظاهری جدید دست مییابیم که با ظاهر اولیهی آن کاملاً متفاوت است. این حالت را میتوان در عکسهای صلاح ابراهیمی در نمایشگاه پشت و رو مشاهده کرد.

قاب عکس، شئای است که حضور اشخاص را تبدیل به یاد میکند و با هر بار نگاه کردن به آن، تصور حضورشان را در ذهنمان تداوم میبخشد. اما این بار به دیدن قاب عکسهایی فراخوانده شدهایم که با نمایش داده شدن پشتشان، به قاب های معمول که یادهایی را در خود محفوظ میدارند، دهن کجی میکنند. عکسها مجموعهای است از انسانهایی محصور در پشت قابهای عکس. پشت به ما نشستهاند و چهرهشان دیده نمیشود، شاید هم قدرتی بالاتر آنها را به عرصهی دیده نشدن کشانده است. انسانهایی که موجودیت خود را از دست داده و تبدیل به یک شئ شدهاند و حتی فرصتی برای پیوستن به یادهای دیگر را نیافتهاند. گویی آنها بدل به قابی شدهاند که بهانهای برای دیده شدن دیگران باشند. افراد پشت قاب از یک قشر خاص و یکه نیستند بلکه متنوعاند. بعضی طرد و فراموش شدهاند و برخی حضورشان کمرنگ شده تا کمتر به یاد آورده شوند و به این صورت افراد دیگری در این طردشدگی و به چشم نیامدن، در ذهن ما ماندگار میشوند چون که در غیبت حضور آنها بستری برای دیده شدن مییابند.

در میان عکسهایی که همیشه غیبت را به شیوهای معمول و تکراری نشان میدهند، این عکس‌‌ها اهمیت مییابند چرا که عکاس، دیدی متفاوت را از طریق عکسهایی که برای چشم آشنا نیست به نمایش گذاشته است. ارائهی عکسها با زمینهای سیاه و قابی شیشهای حالتی ایجاد میکند که مخاطب هنگام دیدن هر عکس، خود را به شکلی محسوس در قاب میبیند. به این صورت با تقابلی بین دو قاب عکس روبهرو میشویم. یکی که پرترهی ما (مخاطب) را در برمیگیرد و دیگری که انسانهایی مغلوب شده را به نمایش گذاشته است. این انسانهای قابنما که قبلاً بستر دیدن شدن دیگران را در قاب خود فراهم کردهاند اکنون نیز زمینهای برای دیده شدن ما شدهاند. گویی که آنها باید همیشه در زمان مدفون بمانند و فراخوانی برای دیدن دیگران باشند.

احد [ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ]

عکس های صلاح ابراهیمی که ازپشت گرفته شده اند وقابی که حس کهنگی ایجاد میکند باعث شده مخاطب با دیدن عکس تصویری از گذشته را در ذهن تداوم بخشد.وعکس پرتره ای که پشت به شماست به حقیقتی دست میابیم که که همیشه خود را پنهان ساخته اما این بار با اشکار شدن ان احساس جدیدی درما بروز میدهد که در پشت عکس چیزی هست اما ما ان را نمیبینیم


:
:
:
:
:
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.